Veilig leren lezen

 

Didactiek


Na ruim veertig jaar te zijn beproefd blijkt de didactische basis van Veilig leren lezen nog steeds een onovertroffen middel te zijn om kinderen te leren lezen. Die basis is de zogenoemde structuurmethode.


Klanken

Door zorgvuldig gekozen woorden veelvuldig en systematisch te structureren (af te breken en weer op te bouwen), leren kinderen:
- dat een woord uit klanken (fonemen) bestaat;
- dat die klanken door grafische tekens (grafemen/letters) worden weergegeven;
- dat je nieuwe woorden kunt lezen door grafemen van een woord te verklanken en die klanken te verbinden tot een woord.


Alzijdig structureren

Bij het leren lezen zijn ook het horen, spreken en schrijven van belang. Beginnende lezers moeten letterlijk ervaren dat woorden uit afzonderlijke letters bestaan. Daarom laten we hen niet alleen oefenen met het samenvoegen van letters tot woorden, maar ook met het ontsleutelen van woorden. Deze aspecten komen aan bod bij het alzijdig structureren van woorden. De functiewoorden aan, en en een (met de klinkers aa, e en ee) zijn expliciet als structureerwoorden opgenomen, zodat de leerlingen al snel nieuwe woorden en ook sneller zinnetjes kunnen maken. Bovendien automatiseren de kinderen de veelvoorkomende medeklinkerclusters.


Eerder nieuwe woorden lezen

De structureerwoorden zijn slechts een middel om het doel (leesvaardigheid) te bereiken. Nadat u aan de hand van een structureerwoord een letter hebt geÔntroduceerd, gaan uw leerlingen al snel zelf nieuwe woorden vormen met alle letters die ze op een bepaald moment kennen. Bij kern 1 en 2 is hiervoor de woordendoos ontwikkeld. Met behulp van de instructiekalender en Veilig & vlot worden veel wisselrijtjes in verschillende vormen geoefend. Veilig & vlot is een uitgave die voornamelijk gericht is op de automatisering van de woordherkenning. De boekjes van Veilig & vlot bevatten zorgvuldig opgebouwde woordrijtjes, waarmee de kinderen zich zelfstandig trainen in het vlot lezen.


Lezen als prioriteit

Veilig leren lezen adviseert om in leerjaar 1 prioriteit te geven aan lezen en leesonderwijs. Concreet betekent dit dat als u in tijdnood komt, er altijd voorrang moet worden gegeven aan het leesonderwijs. In dat geval zorgt u er voor dat u alle twaalf kernen van de methode goed behandelt. Per schooljaar wordt u een jaarplanning bezorgd, waarin alle twaalf kernen van de methode zijn ingepland. Daarnaast is het planbord een handig instrument dat u ondersteunt bij de klassenorganisatie en de effectieve leertijd van de kinderen vergroot. Met het planbord houdt u uw werkinstructie kort en vergroot u de zelfsturing van de kinderen.


Volg leesontwikkeling op de voet

De onderwijsinspectie geeft aan dat er een duidelijk verband bestaat tussen de leesprestaties van leerlingen en de kwaliteit van instructie door de leerkracht. Met de Leerkrachtassistent Veilig leren lezen geeft u op een efficiŽnte wijze instructie waardoor het leerrendement wordt verhoogd. En met de Toetssite bij Veilig leren lezen heeft u een dekkend, methodegebonden leerlingvolgsysteem. Hierdoor zijn zwakke lezers vanaf de eerste kern te signaleren. Deze zwakke lezers krijgen extra instructie- en oefentijd in de lesfase 'verlengde instructie en begeleide verwerking' die in elke les is opgenomen.